Välkommen till Nykvarn.com

I Nykvarn.com finner du de flesta av Nykvarn kommuns företag direkt eller via länk.
Utflykt eller semester. Läs våra tips om aktiviteter, upplevelser och shopping.
Frågor som du inte finner svar på här är du välkommen sända direkt till Nykvarn.com


Nykvarns kommun - Vision Nykvarn 2025

 

Fokusområde boende

Detta vill vi uppnå:

I Nykvarn erbjuder vi attraktiva boenden för människor i alla åldrar. Det ska vara möjligt att göra hela boenderesan där varje ålder har sitt steg och det ska finnas möjlighet att välja mellan olika upplåtelseformer.

Nykvarn präglas av en spännande arkitektur och miljömässig hållbarhet, du finner bland annat bevarade centrumnära grönytor. I kommunen kommer du också att märka att det finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kombinationen av den underbara naturen och en arkitektur i framkant bidrar till särdeles vackra boenden enligt devisen: Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi:

Vi tar fram ett ramverk för gestaltning och karaktär för boende som svarar på frågorna vad, var och hur? Vi skapar också ett gestaltningsprogram för byar, landsbygd och stad.

Våra detaljplaner är tydliga och entydiga och visar hur man man får bygga. Vi skapar prototyper och förebilder för vad vi vill. Kommunens VA-utbyggnad planeras så att den ger utrymme för hållbar tillväxt. I övrigt agerar kommunen som möjliggörare av goda boenden och koordinerar de olika initiativ som kommer fram.

 

Fokusområde centrum

Detta vill vi uppnå:

Nykvarns centrum präglas av full fart och sjudande aktivitet, "dygnet runt". Här finns en mångfald av butiker, boenden och aktiviteter som gör centrum levande och attraktivt. Här finns mötesplatser för alla och en naturlig knutpunkt för resande.

Husen är vackra och arkitektoniskt utmanande, och hela centrum präglas av långsiktig hållbarhet. Gestaltningsmässigt är centrum bärare av vårt varumärke Nykvarn - ung, vild och vacker.

Det här gör vi:

Vi ser till att bostäder byggs i centrum som tillgodoser behoven för olika målgrupper, inte minst för äldre som vill ha ett bekvämt boende när man har sålt villan. Vi skapar allianser mellan fastighetsägare, köpmän, kommunen och andra serviceförmedlare. Vi tar fram en tydlig strategi för centrums form, innehåll och gestaltning. Vi utvecklar ett gott tilltal vid "stadsportarna" till Nykvarn.

 

Fokusområde infrastruktur och pendling

Detta vill vi uppnå:

Det är bekvämt och funktionellt att ta sig till och från Nykvarn. För pendling och arbetsresor har vi en god turtäthet med rimlig prisbild. Tågen trafikerar med 30-minuterstrafik till SL-taxa och kompletteras med bussar med kvartstrafik.

Tillgängligheten till stationen är bra med en kombination av pendlarparkeringar och kundparkeringar för butikerna. Inom kommunen finns funktionella matarlinjer med buss i både nord-sydlig och öst-västlig riktning.

För att visionen om Nykvarn som "ung, vild och vacker" har pendlingen en avgörande betydelse.

Det här gör vi:

Vi skapar nätverk och odlar goda relationer med SL som är trafikhuvudman i länet, men även med tågoperatörerna och våra grannar längs Svealandsbanan. Tillsammans bildar vi opinion för infrastruktur- och pendlingsfrågor i kommunen.

Genom ett större resandeunderlag och ökad tillgänglighet till vägar, gång- och cykelvägar och trafiklösningar skapas en större efterfrågan på allmänna kommunikationer.

 

Fokusområde näringsliv

Detta vill vi uppnå:

I Nykvarn skapas möjligheter för det växande företaget med kreativa och utvecklande miljöer, där kommunen agerar som katalysator för en dynamisk utveckling.

Vi arbetar för ett kluster inom miljömotorområdet med forskning och utveckling inom områdena miljö, energi och fordon tillsammans med näringsliv och akademi. Vi utvecklar besöksnäringen och underlättar nya etableringar.

Kommunen är ungdomlig, snabb och smidig i sitt agerande på ett sätt som för tanken till vårt varumärke: Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi:

Vi tillskapar strategiska arenor för att utveckla näringslivet i Stockholmsområdet. Vi skapar också allianser för att utveckla kluster inom forskning och utveckling, besöksnäring etc.

För utvecklingen av Mörby verksamhetsområde hittar vi partners som är villiga att skapa ett av Stockholms mest spännande verksamhetsområden. Vi knyter samarbetskontakter med intressenter för vårt framtida miljömotorcentrum. Ett aktivt planarbete ger förutsättningar för en näringslivsutveckling i framkant.

 

Fokusområde skolan

Detta vill vi uppnå:

I Nykvarn har vi Sveriges bästa skola. Kommunen har antagit en kunskapsgaranti som tillgodoser alla elevers behov av godkända baskunskaper i kärnämnena. Det är kommunens löfte och en fast bas för den utbildning vi står för.

Sveriges bästa skola har också en tydlig spets som lockar eleverna att utveckla och förmera sina kunskaper, även de elever som redan ligger i framkant. Skolan förmedlar en bred kompetens, ämneskunskaper varvas med sociala och kulturella färdigheter.

Det är viktigt för de barnfamiljer som lockas av visionen: "Nykvarn - ung, vild och vacker" att förskolan och skolan håller en hög kvalitet.

Det här gör vi:

I Nykvarn utvecklas visionen för den bästa skolan. Det innebär att basen tryggas genom att alla bärare av kunskapsgarantin synliggörs. Vi utvecklar och rekryterar de bästa medarbetarna och vi knyter till oss de resurspersoner som på olika sätt vill medverka i garantin och säkra genomförandet.

Vi tar fram en pedagogisk prototyp i stor frihet och i liten skala, där de goda exemplen utvecklas. Vi söker aktivt mentorer från näringslivet som medverkar som goda förebilder för framtidens entreprenörer.